• darkblurbg

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Stam en Stam Advocaten te Zaandam

Artikel 1

Stam en Stam  Advocaten is een openbare maatschap. Al onze advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn gebonden aan Gedragsregels Advocatuur.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen:‘cliënt’) verstrekken aan Stam en Stam  Advocaten, aan de afzonderlijke leden van de Stam en Stam  Advocaten, dan wel hun bestuurders of aan de werknemers van de maatschap voor het verlenen van juridische bijstand en die door hen zijn aanvaard. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3:

Opdrachten worden aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, dat een regeling geeft voor welke advocaat/persoon gehouden is tot de werkzaamheden, en artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in de situatie dat twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen.

Artikel 4:

Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds en in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De verrichte werkzaamheden worden gedeclareerd per tijdseenheden van zes minuten. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot  te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komen.

Artikel 5:

Betaling van declaraties van de advocaat dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd ex art 6:119, of bij een handelsovereenkomst, ex art 6:119a BW. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van een van de leden van de maatschap gestelde bankrekening, dan wel een kasbetaling ten kantore onder afgifte van een kwitantie leidt tot kwijting van de cliënt, tenzij anders overeengekomen. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de wettelijk vastgestelde incassokosten, vallende op die invordering,  ten laste van de cliënt. Indien de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle ter zake verzonden declaraties zijn voldaan. Voor eventuele hieruit voortvloeiende schade is de cliënt aansprakelijk.

Artikel 6:

Stam en Stam Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering bij Chubb met een dekking, die door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven.

Iedere aansprakelijkheid van Stam en Stam Advocaten is beperkt tot een bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst van Stam en Stam Advocaten in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Stam en Stam Advocaten komt.

Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Stam en Stam Advocaten een (rechts-) persoon of derde die geen deel uitmaakt van Stam en Stam Advocaten wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Stam en Stam Advocaten niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van enige handelen en/of nalaten van deze (rechts-)persoon of derde.

Rechts-)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk een aansprakelijkheid beperken. Alle aan Stam en Stam Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Stam en Stam Advocaten aansprakelijk
is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Stam en Stam komt.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van voornoemde overeenkomst noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. Stam en Stam Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever, jegens derden.

Artikel 7:

De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de maatschap naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de cliënt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de maatschap ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de cliënt geretourneerd.

Artikel 8:

Stam en Stam  Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure en is tevens te raadplegen op onze website www.stamenstamadvocaten.nl. Indien Stam en Stam  Advocaten er niet in slaagt om klachten te verhelpen, dan kan de Geschillencommissie Advocatuur worden ingeschakeld. Het reglement van de Geschillencommissie ligt eveneens op het kantoor ter inzage.

Artikel 9:

Indien bij de aanvang, tijdens het verloop of na beëindiging van de dienstverlening door Stam en Stam  Advocaten een vermoeden of verdenking ontstaat dat er sprake is van ongebruikelijke transacties, dan wel dat de gevraagde dienstverlening zich buiten het gebruikelijke werkterrein van een advocaat bevindt, dan zal door Stam en Stam  Advocaten hieromtrent (nadat een zorgvuldige afweging is gemaakt) een melding worden gedaan bij het FIU ingevolge haar verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft. De opdrachtgever zal over het doen van deze melding niet worden geïnformeerd.

Artikel 10:

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna het Stam en Stam Advocaten vrij staat deze te vernietigen.

Artikel 11:

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap is onderworpen aan het Nederlands recht. Als relatief bevoegde rechtbank wordt de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem aangewezen.

Artikel 12:

Indien dit een efficiënte of doelmatige zaakbehandeling dient of indien dit wegens omstandigheden noodzakelijk is, staat het de behandelend advocaat vrij om andere kantoorgenoten te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. De advocaten van Stam en Stam Advocaten nemen elkaar waar tijdens afwezigheid, waaronder ziekte.

Zaandam, november 2018