• darkblurbg

De overheid maakt dagelijks vele besluiten op het gebied van onder meer uitkeringen, belastingen, toeslagen, vergunningen en op het gebied van het vreemdelingenrecht. Denkt u bijvoorbeeld aan uw kinderopvangtoeslag, maar ook aan de kapvergunning die u wenst en de afgifte van een verblijfsvergunning. Deze besluiten vallen allemaal onder het bestuursrecht. In de wet de Algemene Wet Bestuursrecht staan de algemene regels beschreven ten aanzien van de rechten en plichten tussen de overheid en de burgers waaraan overheid dient te voldoen bij het maken van deze beslissingen. Er kan sprake zijn van een besluit dat alleen u aangaat, bijvoorbeeld de gemeente gaat over tot het intrekken van uw uitkering, maar er kan ook sprake zijn van een besluit waarbij meerdere personen als belanghebbende kunnen worden beschouwd, bijvoorbeeld bij het vaststellen van een plan door de gemeente waarbij er een snelweg in uw gemeente wordt aangelegd. De wet voorziet in de mogelijkheid om dergelijke beslissingen aan te vechten, door middel van een bezwaarschrift en indien noodzakelijk beroep en hoger beroep. Er zijn vaste termijnen om op te komen tegen een besluit van de overheid. Wij adviseren u dan ook om tijdig contact met ons op te nemen als u vraagtekens hebt bij een beslissing. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen voor advies.

Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het bevat vele inkomensvoorzieningen, maar bevat ook regelingen die er voor zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Bijna iedereen in Nederland heeft wel eens te maken met het –steeds veranderende- sociale zekerheidsrecht. Indien u in loondienst bent, betaalt u premies. Als u studeert, heeft u recht op studiefinanciering, maar u kunt ook in een uitkeringssituatie terecht komen omdat u werkloos of ziek bent geworden. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de WIA (oude WAO), de WW of de bijstand. U staat dan tegenover de sociale dienst, de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, instanties die voor u zeer ingrijpende beslissingen kunnen nemen. Indien u het niet eens bent de beslissing over uw uitkering, schroomt u dan niet een afspraak te maken met ons kantoor.

Ook als u twijfelt of de uitkeringsinstantie het wel goed heeft gedaan, kunt u ons altijd bellen of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Houd wel rekening met de bezwaar- of beroepstermijn:  de termijn voor het instellen van een bezwaar- of beroepschrift staat genoemd in de beslissing zelf en bedraagt vaak –maar niet altijd- zes weken.

In spoedeisende situaties kunnen wij hangende een bezwaar- of beroepsprocedure een verzoek om een voorlopige voorziening aanhangig maken bij de rechtbank. Hiermee proberen wij te bewerkstelligen dat de rechter snel een (voorlopig) oordeel geeft over de zaak waarbij wij dan bijvoorbeeld aan de rechter vragen de uitkeringsinstantie de opdracht te geven om in afwachting van de procedure de uitkering weer uit te betalen. Heeft u vragen over uw uitkering neem dan contact op met mr. P.E. Stam, zij is binnen ons kantoor de specialist op dit gebied.

Graag adviseren en staan wij u bij ten aanzien van de volgende kwesties:

  • kwesties ten aanzien van het toekennen, beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen van uitkeringen door de gemeente (o.a. WWB, de komende Participatiewet, WMO)
  • kwesties ten aanzien van het toekennen, beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen van uitkeringen door het UWV (o.a. WIA, WAO, WW, ZW, TW)
  • kwesties ten aanzien van het toekennen, beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen van uitkeringen door de SVB (o.a. kinderbijslag AKW, ANW)
  • kwesties ten aanzien van het toekennen, beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen van uitkeringen door het CIZ of zorgkantoor (o.a. AWBZ)
  • kwesties ten aanzien van bestuurlijke boetes
  • kwesties ten aanzien van studiefinanciering (DUO)
  • kwesties ten aanzien van besluiten van het CBR (ongeldigverklaring rijbewijs, verplichting verschijnen onderzoek, verklaring van geschiktheid)
  • kwesties ten aanzien van betaling van loon dan wel uitkering tijdens ziekte
  • kwesties ten aanzien van de vraag of een arbeidsverhouding wel of niet onder de verzekeringsplicht valt