• darkblurbg

Gebruiksvoorwaarden (Disclaimer)

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Stam en Stam Advocaten, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

Informatie en aansprakelijkheid
De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Stam en Stam Advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van viruses of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van Stam en Stam Advocaten.

Gelinkte websites
Deze website kan links naar externe websites bevatten. Stam en Stam Advocaten is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

IE rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan Stam en Stam, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord Holland, locatie Haarlem.